Od 15 lat z Wami!

Kursy

Kursy

Kurs Sekretarka Medyczna Olsztyn

Wykonywanie zawodu sekretarka medyczna polega na realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych. To zawód, na który ze względu na szerokie perspektywy zawodowe, jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w charakterze sekretarki medycznej w zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach, klinikach, gabinetach lekarskich), laboratoriach, sanatoriach, hurtowniach medycznych.
W przypadku osób pracujących, ale nie posiadających kwalifikacji kurs umożliwia systematyzację i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności profesjonalnego prowadzenia sekretariatu medycznego potwierdzone dyplomem.

Czas trwania:

240 godzin (dwa semestry; zajęcia odbywają się w trybie zaocznym - sobota i niedziela, co dwa tygodnie)

Miejsce:

W siedzibie naszej Szkoły

Koszt:

1450 zł brutto od osoby (istnieje możliwość płatności w ratach)

Program:

 • Podstawy prawa,
 • Rynek usług medycznych,
 • Dokumentacja medyczna,
 • Finansowanie usług medycznych,
 • Obsługa klienta w placówkach medycznych,
 • Kultura i etyka zawodu ,
 • Komputerowe wspomaganie pracy sekretarki medycznej,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Język angielski zawodowy,
 • Język migowy.

Absolwent potrafi:

 • obsługiwać rejestrację medyczną,
 • organizować i planować pracę rejestracji medycznej, 
 • prowadzić dokumentację medyczną  i informować o niej pacjentów i personel,
 • gromadzić, przechowywać i przetwarzać informacje o pacjentach,
 • prowadzić podstawową dokumentację księgową,
 • udzielać informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • przygotować na polecenie przełożonych sprawozdania z działalności placówki służby zdrowia, w tym zestawienia danych statystycznych służących do analizy tej działalności oraz przygotować dane do komputerowych baz danych,
 • zna zasady i metody udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • potrafi porozumieć się z pacjentem obcojęzycznym oraz z ubytkiem słuchu.

Najbliższy termin:

luty 20176 r.

Liczba miejsc:

24

Warunki uczestnictwa:

 • świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.

Szczegółowy harmonogram kursu uczestnicy otrzymają na pierwszych zajęciach.

Kurs kończy się egzaminem, po  zadaniu którego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (na druku MEN zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z dnia 11 stycznia  2012 r., Dz. U.  z 17 lutego 2012, poz.  186 ) w zawodzie sekretarka medyczna zgodnie z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej (334402 – Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 28 sierpnia 2014 r, poz. 1145) wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji oraz certyfikat w języku angielskim (Speciality Medical Secretaries).

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny, zadzwoń 513 304 602 (odbieramy do godz. 20.00)